МНОГООБРАЗИЕ

 

Многообразието е силата на различията. Ние вярваме, че наличието на многообразна, включваща работна ръка и организация ни прави по-новаторска и гъвкава компания, съобразена с нуждите на нашите клиенти.

Всеки ден, ние се стремим да създаваме включващо работно място, в което се уважават различните гледни точки и всички мнения имат значение:

• Многообразието е втъкано в нашите бизнес практики и стратегия за обучение.

• Нашите лидери са отговорни за конкретните цели, свързано с многообразието и включването. Резултатите се измерват от гледна точка на личните резултати, резултатите по подразделения и резултатите на цялата компания.

• Ние осигуряваме равни възможности за наемане на работа за всички квалифицирани кандидати за работа.

• Стремим се "да хвърлим голяма мрежа" в нашето търсене на таланти, на качествени доставчици - големи и малки - от всички сегменти на бизнес общността. Това включва хора от малцинствата, жени и ветерани.Повече информация

Повече информация за многообразието В MSD

Възможности за кариера