УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Прочетете и прегледайте внимателно условията за ползване преди да използвате уебсайта. С използване на този уебсайт вие се съгласявате с настоящите условия за ползване, които уреждат нашите договорни отношения във връзка с използване на уебсайта. Ако не сте съгласни с това, напуснете уебсайта, като в този случай не е необходимо да се запознавате с информацията, изложена по-долу.

Този уебсайт е собственост на и се поддържа от „Мерк, Шарп и Доум България“ ЕООД („MSD”), еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление в град София, район „Лозенец”, бул. „Никола Вапцаров” № 55, ЕКСПО 2000, ет. 1, сектори Б1 и Б2, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 175106004, ДДС номер BG175106004. MSD е дружество от групата на Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. Уебсайтът е предназначен за лица, които пребивават в Република България. MSD не гарантира, че материалите на уебсайта могат да бъдат законосъобразно използвани извън територията на Република България, поради което отговорността за спазване на законодателството на друга държава, което може да е приложимо спрямо вас при използване на уебсайта, е изцяло ваша. 

1. Приемане. С използване на уебсайта вие се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези условия за ползване на уебсайта и политиката за защита на личната информация на уебсайта. MSD си запазва правото да променя тези условия по собствена преценка.

2. Обхват. Тези условия се прилагат единствено при ползване на този уебсайт. MSD и другите дружества от неговата група поддържат и други уебсайтове, чието използване се урежда от други условия, които са указани на съответния уебсайт. 

3. Съдържание. Независимо от това, че на този уебсайт може да има информация, която е свързана с определени здравословни състояния и тяхното лечение, вие трябва да се консултирате с квалифициран медицински специалист за предписване на подходящо лечение, ако страдате от заболяване. MSD не поема никакви задължения и гаранции във връзка с точността и пълнотата на информацията, която се съдържа на този уебсайт. Вие се съгласявате, че достъпът и използването на уебсайта и неговото съдържание е изцяло на ваш собствен риск. Възможно е определени части от този уебсайт да са предназначени единствено за здравни специалисти. Ако сте здравен специалист, трябва да имате предвид, че информацията, която се публикува на уебсайта, не е изчерпателна и не е предназначена да замести вашата собствена професионална преценка в областта на медицината. Нашата препоръка е да се запознаете и с други източници на професионална информация преди да вземете решения, свързани с преценка на здравословно състояние и предписване на лечение. 

4. Използване. Вие можете да отпечатате едно копие и да свалите съдържанието на части от една или няколко страници от този уебсайт за ваше лично ползване. Вие нямате право да променяте по какъвто и да било начин хартиените и дигиталните копия на материалите, които сте отпечатали или свалили, както и нямате право да използвате илюстрации, фотографии, аудио и аудио-визуални материали и графики самостоятелно и отделно от придружаващия ги текст. Задължително е посочването на MSD и/ или на други посочени лица като източник/ автор на материалите, публикувани на уебсайта. Вие нямате право да използвате каквато и да било част от материалите, публикувани на този уебсайт, за търговски цели. Ако отпечатате, възпроизведете или свалите каквато и да било част от този уебсайт в нарушение на тези условия за ползване, вашето право да ползвате уебсайта ще бъде прекратено незабавно и сте задължени да ни върнете или да унищожите съгласно указания, дадени от нас по наша собствена преценка, всички направени от вас копия на материалите. Ако създадете връзка към този уебсайт, вие сте задължени да се уверите, че правите това по целесъобразен начин, който е в съответствие със закона и е съобразен с всички приложими правила, както и че не увреждате, а и не се възползвате непозволено, от репутацията на MSD и дружествата от неговата икономическа група. Нямате право да създавате връзка по начин, който създава впечатление за свързаност, дадено одобрение или получена подкрепа от MSD или дружества от неговата икономическа група, когато това не е така. Този уебсайт не може да бъде поставян на друг уебсайт, а и нямате право да създавате връзка към други страници от този уебсайт, които са различни от началната страница. Всяка връзка към този уебсайт трябва да бъде премахната незабавно при постъпване на искане за това от MSD. 

5. Достъп до услуги. Достъпът до този уебсайт е разрешен за определен период от време, като MSD си запазва правото да преустанови или да измени без предварително уведомление услугите, които се предоставят чрез този уебсайт. MSD не носи отговорност, ако този уебсайт не е достъпен в определен момент или за определен период от време. 

6. Декларация. Като потребител на този уебсайт вие носите отговорност за точността на информацията, която предоставяте на MSD. Ако при отговор дадете информация, включително обратна връзка или данни, като въпроси, коментари, предложения или други подобни относно съдържанието на този уебсайт, тази информация няма да се счита за конфиденциална и MSD няма да има каквито и да било задължения по отношение на такава информация, като ще има право свободно да използва всички идеи, концепции, ноу-хау и техники, които се съдържат в така предоставената информация за всякакви цели по собствена преценка, което може да включи разработване, производство и пускане на пазара на продукти, които съдържат такава информация. 

7. Защита на лична информация. Запознайте се с политиката за защита на личната информация, публикувана на уебсайта, относно работата на MSD с лични данни. 

8. Връзки към други уебсайтове. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на други дружества от икономическата група на MSD, както и към такива уебсайтове, които не са свързани с MSD. MSD не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, към които са включени връзки, но които не са на дружества от групата на MSD. Използването на тези уебсайтове се урежда от техните собствени правила за ползване. 

9. Интелектуална собственост. Всички материали, които са публикувани на или са достъпни от този уебсайт, включително, но не само текстове, фотографии, образи, графики, илюстрации, лога, икони, аудио клипове, видео клипове, софтуер и друго съдържание, както и всички компилации, колекции, аранжименти и подредби (включително и вида на уебсайта) са защитени от българското и международното законодателство за защита на авторските права, като „Мерк Шарп и Доум България“ ЕООД е носител на всички авторски права върху такива обекти или пък правото да ги използва му е било надлежно предоставено, освен ако друго не е изрично посочено на уебсайта. Всички такива права са запазени. Използването на част или на цялото съдържание на уебсайта по какъвто и да било начин и в каквато и да било форма е абсолютно забранено, освен в случаите, посочени в точка 4 по-горе. Всички търговски марки на този уебсайт, като MSD или Merck Sharp & Dohme, са собственост на MSD и не могат да бъдат използвани без неговото изрично писмено разрешение. 

10. Отказ от гаранции. Материалите, които са публикувани на уебсайта, се предоставят такива каквито са, без каквито и да било задължения, условия и гаранции на MSD относно тяхната точност. Доколкото това не се забранява или ограничава от приложимото законодателство, MSD и всички дружества от неговата икономическа група с настоящото изрично изключват всякакви гаранции по отношение на точност, пълнота и актуалност на информацията и материалите, публикувани на уебсайта, като освен всичко друго, не поемат задължения и гаранции за добро качество, за съответствие на определени цели и предназначение при ползване, за полагане на необходимата грижа и използване на необходимите професионални умения, и за ненарушаване на права върху информация. Използването на този уебсайт е изцяло на риск на потребителя и MSD не носи отговорност за компютърни вируси, „злонамерен“ софтуер, вредни данни и други материали, които са технологично вредни и могат да заразят потребителя след използването на уебсайта. 

11. Отговорност. MSD няма да носи отговорност за каквито и да било вреди и загуби, включително пропуснати ползи, които са претърпени или са настъпили в резултат на използването на този уебсайт и/ или на информацията, съдържанието и материалите, които са публикувани на уебсайта. Независимо от това, че MSD полага всички усилия, за да осигури, че съдържанието на уебсайта е напълно коректно при публикуването му, MSD няма да носи отговорност за грешки, пропуски или неточно съдържание на уебсайта. Настоящите условия за ползване не изключват и не ограничават отговорността на MSD в случаите, когато приложимото законодателство не разрешава ограничаване или изключване на отговорността. 

12. Приложим закон. Ползването на този уебсайт и използването на неговото съдържание се уреждат от българското право. Условията за ползване и отношенията във връзка с използването на този уебсайт ще се уреждат от българското право. 

13. Последици. MSD си запазва правото да преустанови временно или да прекрати вашето използване на уебсайта по своя собствена преценка, по всяко време и без предоставяне на предварително уведомление. Ако ваше неизпълнение причини вреди на други лица, вие се съгласявате да обезщетите MSD за всички претърпени вреди и загуби, и направени разходи. Ако възникне спор във връзка с настоящия договор или вашето използване на уебсайта, спорът ще бъде разрешен чрез преговори при зачитане на интересите на страните. Ако усилията за разрешаване на спора чрез преговори не дадат резултат, спорът ще бъде отнесен за разрешаване от компетентния български съд. 

14. Промени в условията за ползване. MSD има право да променя тези условия. MSD си запазва правото да изменя и допълва тези условия, както и да заличава определени условия, по своя собствена преценка. При извършване на промени в условията ние ще публикуваме актуалната версия на условията за ползване на уебсайта.

BG-NON-00371 EXP 02/2024