Пълна информация за поверителност на Комитета за надзор на надлежните процедури и медицинска информация:

Когато се свързвате с MSD Animal health (“MSD”), MSD обработва лични данни съгласно настоящата Информация за поверителност и в съответствие с действащото законодателство, включително Общия регламент за защита на данните (2016/679; “ОРЗД”) и други действащи национални закони за защита на данните.

MSD ще събира посочената от Вас информация за контакт (т.е. адрес на електронна поща и/или телефонен номер) с основната цел да отговори на Вашето запитване и да документира всички съобщени от Вас нежелани събития или оплаквания от качеството на продукта. Освен това MSD ще запази: подробности за вашето медицинско запитване, метода, използван за връзка с нас (напр. електронна поща, телефон), ролята Ви на клиент (напр. собственик на животно, ветеринарен лекар) и продукта(ите) и/или състоянието на заболяването, свързани с Вашия въпрос. Ще регистрираме и отговора, който изпращаме на запитването.

Тези данни се събират за статистически цели и позволяват на компанията ни да идентифицира пропуски в информацията и бъдещи нужди от изследвания, както и да подобри комуникацията за нашите продукти. С цел осигуряването на качеството и за да гарантираме спазването на всички правила и разпоредби, ние също така документираме начина, по който изпращаме отговори на различните видове клиенти, и целесъобразността на нашите отговори. Тази информация няма да бъде свързвана с Вас и ще се съхранява за горепосочените цели, докато съществува бизнес или регулаторна необходимост за това.

Горепосочената информация се събира в крайна сметка въз основа на легитимния интерес на MSD да осигури висококачествено обслужване на клиентите и да повиши безопасността на пациентите.

Ако съобщите за нежелано събитие или друг вид опит, който сте имали с продукта и който ще трябва да се изпрати на регулаторните органи, ще съберем съответните подробности за животното (напр. вид, порода, възраст) и продукта (напр. доза и състав). За предпочитане е да съберем възможно най-много допълнителна информация, за да разберем по-добре обстоятелствата около събитието. Например, често от съществено значение е да се поинтересуваме от общата медицинска история на животното, включително всички предишни здравословни проблеми, настоящи състояния/заболявания и съпътстващи продукти, които се прилагат. И тук основната цел за изискването на тези подробности е да се следи действието на нашите продукти, като се повиши нивото на тяхната безопасна и ефективна употреба при всички пациенти.

Информацията, която събираме, се основава на изискванията на закона, които се прилагат спрямо нашата компания за документиране на нежелани и други събития, които трябва да се съобщават, и е предназначена в интерес на общественото и ветеринарното здраве. Вие решавате какъв обем данни да ни предоставите. Ако решите да не предоставяте данни, това няма да повлияе на качеството на нашите услуги при отговора на Вашето запитване.

Предоставят ли се или съобщават ли се данните на трети страни?

Тъй като MSD е глобална корпорация, Вашите данни могат да бъдат споделени вътрешно с бизнес звената, които отговарят за: обработката на съобщения за неблагоприятни събития, управлението на жалби за качество на продукти и отговаряне на запитвания за ветеринарна информация. Тези звена могат да се намират навсякъде по света.

Вашите данни могат да се предоставят и обработват от трети страни, които извършват услуги за MSD (обработващи данни), за да могат тези дружества да извършват услугите, заявени от MSD. На тези дружества ще бъдат предоставени само личните данни, които са необходими на третата страна за изпълнение на услугите. Всички доставчици – трети страни трябва да спазват приложимите писмени споразумения за обработване на данни и да прилагат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Ако е приложимо, вашите данни ще бъдат съобщени и на световните регулаторни органи в анонимизиран формат, както се изисква от закона и в интерес на общественото здраве.

Няма да разкриваме лични данни на други трети страни, освен ако това не се изисква по силата на Закона за защита на личните данни или други закони или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Къде се обработват вашите данни?

Обработваме лични данни предимно на място и на сървъри, разположени в Съединените щати, и в този смисъл се налага да прехвърляме вашата информация извън ЕС/ЕИП. Регулаторните стандарти за защита на информацията в страните извън ЕС/ЕИП може да са по-малко строги от тези, изисквани в рамките на ЕИП. Когато случаят е такъв, ние ще приложим подходящи мерки съгласно ОРЗД, за да гарантираме, че вашата лична информация ще остане защитена и сигурна.

Важно е да се отбележи, че MSD спазва Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ по отношение на събирането, използването и съхраняването на лична информация, пренасяна от Европейския съюз в Съединените щати, както е определена от Министерството на търговията на САЩ. MSD е удостоверила пред Министерството на търговията на САЩ, че спазва принципите на Рамката за защита на личните данни. Освен това MSD е изготвила задължителни корпоративни правила, които са одобрени в Европейския съюз и които позволяват прехвърлянето на лична информация по целия свят към всяко друго свързано дружество в рамките на групата MSD (която включва свързано дружество на MSD в Съединените щати).

Вашите права:

Имате право да поискате достъп до личните Ви данни, които MSD обработва . Освен това имате право да поискате коригиране на неверни или непълни лични данни. Също така имате право да оттеглите по всяко време съгласието си за бъдещо обработване на личните Ви данни. Ако оттеглите съгласието си, MSD ще продължи да обработва личните Ви данни въз основа на законовите изисквания за минимални критерии за съобщаване на нежелани събития и вместо това ще запази случаите напълно анонимизирани. Ако не желаете да предоставите Вашите данни, то доколкото това е възможно услугите, предоставяни от MSD, няма да бъдат засегнати.

Свържете се с нас:

MSD е администратор на лични данни за целите, описани по-горе. Данните за контакт с нашите офиси можете да намерите на адрес www.merck/msd.com.

Ако имате някакви въпроси относно обработката на лични данни от MSD, моля свържете се с нашия екип за защита на данните на адрес: msd_privacy_office@msd.com

Ако имате въпроси:

Ако имате въпроси или притеснения относно обработката на Вашите лични данни, моля, свържете се с MSD AH. MSD е назначила и длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете на следните координати за връзка: msd_privacy_office@msd.com . Естествено, ако желаете, имате и правото да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

България, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
kzld@cpdp.bg
www.cpdp.bg